Image
miles BIO HVO 100
Image
väg med träd runt

Etanol E85 - ett klimatsmart alternativ

Att tanka E85 är ett klimatsmart alternativ eftersom klimatpåverkan minskar med 50% i jämförelse med om du kör på bensin eller diesel.


Den E85 som du tankar hos oss består av ca 85% etanol och ca 15% miles 95 bensin. Anledningen till att vi tillsätter en mindre mängd bensin är för att underlätta för motorn att starta.

I snitt drar en bil som körs på E85 ca 30% mer i bränsle. Det hänger samman med att energiinnehållet i E85 är knappt 30% lägre än i vanlig bensin. Däremot har E85 ett högre oktantal, över 100 oktan, vilket ger extra hästkrafter.

Vinterkvalitet för bättre kallstart

Vid kallt klimat är det svårare att starta bilen med ett bränsle som har hög etanolhalt. Därför ökar vi andelen bensin från ca 15% upp till ca 25% på vintern. Den ökade bensinhalten vintertid är viktig för att minimera utsläpp av avgaser, som ökar vid kallstart och låg utetemperatur. Vi följer svensk branschstandard som bilfabrikanter, producenter, myndigheter och drivmedelsbolag kommit överens om gemensamt för att förbättra produktens kallstartsegenskaper.

Hållbarhetskriterier

Under de senaste åren har biodrivmedlens långsiktiga klimat- och miljöegenskaper debatterats. Bland annat har det framförts farhågor för att etanoltillverkningen kan få negativa effekter på världens tillgång av mat. Det har också lyfts fram att förnybara drivmedel inte bara ska reducera koldioxidutsläpp utan även de ska vara tillverkade på ett korrekt socialt och mljömässigt sätt.

Av ovanstående anledningar är det därför viktigt för oss att ställa krav på våra leverantörer av biodrivmedel att de ska uppfylla kriterierna i EU:s direktiv 2009/28/EG om främjande av energi från förnybara energikällor, det så kallade förnybartdirektivet. Direktivet innehåller hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
Hållbarhetskriterierna innehåller krav som omfattar hela produktionskedjan av ett biobränsle. Det övergripande syftet med hållbarhetskriterierna är dels att garantera klimatnytta kopplad till användandet av biobränslen och dels att skydda områden med hög biologisk mångfald.