Image
station och sol
Image
station i solljus
Motorolja

Motorolja

Både äldre och nyare bilar förbrukar olja och du bör göra det till en vana att kolla oljestickan medan du tankar eller när du fyller på spolarvätska. Här kan du Söka fram och hitta rätt motorolja till ditt fordon.

När du fyllt på med rätt mängd olja har du gjort en enkel insats för att öka säkerheten och motorns livslängd. Vi har rätt olja till dig, vad du än kör.

1. Parkera bilen på plant underlag.
2. Stäng av motorn.
3. Vänta några minuter för att avläsningen ska bli korrekt.
4. Öppna motorhuven.
5. Dra ur oljestickan.
6. Torka av oljestickan och sätt tillbaka den ända ner. Dra sedan ur den igen.
7. Kontrollera hur mycket olja du behöver fylla på genom att läsa på stickan. Mellan det övre och undre strecket ryms det ca 1 liter olja.
8. Skruva bort locket för oljepåfyllning och fyll på olja. När du är klar, se till att locket är väl fastskruvat.
9. På våra stationer finns trattar som underlättar påfyllning.
10. En tom oljeflaska återvinner du självklart, den sorteras som hård plastförpackning.

Hälsa, miljö och säkerhet

Motorolja får din bil att må bra, men ska inte komma i direktkontakt med människor, djur eller miljö. Begagnade motoroljor innehåller skadliga ämnen som bildats under drift, undvik därför hudkontakt.

På flaskans baksida finns det hanteringsråd för dig som konsument

- Förorena inte naturen, lämna begagnad olja till miljöstation
- Återvinn flaskan, den sorteras som hård plastförpackning
- Undvik förtäring. Vid förtäring, framkalla EJ kräkning. Kontakta läkare
- Vid hudkontakt, tvätta huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder
- Vid kontakt med ögonen, skölj med vatten. Kontakta läkare vid kvarstående besvär
- Förvaras oåtkomligt för barn

Hitta din motorolja!

Sök på registreringsnummer, märke eller modell för att hitta din motorolja.