Integritetspolicy - Circle K Sverige 

Circle K värnar om din integritet. Därför har Circle K upprättat denna integritetspolicy så att du ska veta hur vi samlar in, använder, lagrar och delar dina personuppgifter.

Vilka är vi?
Alimentation Couche-Tard är en Kanada-baserad koncern som är världsledande inom servicehandelsbranschen. I Europa är Couche-Tard genom sitt varumärke Circle K ledande inom service- och drivmedelsbranschen i Skandinavien, Baltikum och Irland samt har en betydande närvaro i Polen, 

Alla huvudsakliga beslut gällande integritet, dataskydd och andra förfaranden för att skydda information fattas av ledningsgruppen efter avstämning med dataskyddsombudet och annan relevant personal. För mer information se vår ”Kontakta oss”-sida. 

Personuppgiftsansvarig, dvs. den som samlar in och bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen, är Circle K Sverige AB (organisationsnummer 556000-6834) samt dess dotterbolag Circle K Detaljist AB (organisationsnummer 556020-3282), Torkel Knutssonsgatan 24, 118 49 STOCKHOLM, (nedan kallat ”Circle K”), som är bolag inom Circle K-koncernen.

Hur och när är integritetspolicyn tillämplig?

Denna integritetspolicy beskriver den personuppgiftsbehandling som utförs av Circle K när Circle K är personuppgiftsansvarig, samlar in personuppgifter från våra kunder, leverantörer och anställda och bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen. Integritetspolicyn innehåller också information om hur Circle K agerar som personuppgiftsbiträde, dvs. hur Circle K agerar när personuppgifter behandlas på uppdrag av våra företagskunder eller partners i enlighet med de instruktioner som de ger.

Denna integritetspolicy är tillämplig på alla processer inom Circle K, innefattande hemsidor, applikationer (s.k. appar) och andra produkter eller områden inom Circle K-betecknade tjänster och produkter. Om någon annan integritetspolicy visas på en Circle K-hemsida, applikation eller annan produkt, gäller den specifika integritetspolicyn.

Om du inte är enig med de åtgärder som beskrivs i denna integritetspolicy kan Circle K dessvärre inte tillhandahålla dig vissa tjänster.

Hur agerar Circle K som personuppgiftsansvarig?

Personuppgifter är information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar nu levande individ. Information som inte utgör en personuppgift kan tillsammans med annan information som inte heller utgör en personuppgift innebära att en specifik person kan identifieras och informationen är då att anse som en personuppgift. Circle K agerar som personuppgiftsansvarig när Circle K bestämmer ändamålen för behandlingen och det sätt som behandlingen utförs på.
Behandling av personuppgifter är nödvändig för att Circle K ska kunna förhandla avtal eller fullgöra avtal som ingåtts, tillhandahålla tjänster och produkter till kunder, erbjuda dem rabatter och personliga erbjudanden. Detta innefattar (men är inte begränsat till) tillhandahållandet av tjänster via olika initiativ såsom Circle K EXTRA Club, Circle K-märkta (B2C) kort, Circle K ID och annat. 

 

 

Varför samlar vi in dina personuppgifter?


Circle K samlar in och behandlar personuppgifter om våra kunder, anställda och affärspartners för att bedriva verksamhet och för att nå vårt strategiska mål – ”to become the world’s preferred destination for convenience and fuel”. Vi samlar in personuppgifter och behandlar personuppgifter gällande följande registrerade:

Nuvarande och potentiella kunder.

För att tillhandahålla tjänster, administrera våra kundrelationer och uppfylla våra löften till våra befintliga och potentiella kunder behöver Circle K information om vem du är, vad du som användare av våra tjänster och produkter har för position och information om hur vi kan nå dig eller vilken roll du har som kontaktperson. Anledningarna till att behandla sådan information är huvudsakligen följande:
 

1. Förberedelser för och leverans enligt avtal som ingåtts med kunder och tillhandahålla begärda erbjudanden och information till våra kunder.

2. Verkställande och leverans av tjänster som anges i avtal mellan Circle K och relevant motpart.

3. Tillhandahålla support till användare av våra produkter och tjänster.

4. Kontinuerligt förbättra våra tjänster genom återkoppling från kunder.

5. Förhindra missbruk av våra produkter och tjänster innefattande användandet av kamerabevakning för det ändamålet.

6. Säkerställa hälsa, säkerhet och miljöstandarder.

7. Fakturering, hantering av köp, göra betalningar och fullgöra andra finansiella uppgifter.

8. Tillhandahålla erbjudanden avseende våra produkter och tjänster till våra kunder såsom Circle K EXTRA Club, private betalkort, B2B-kort, Circle K-kort,       Circle K ID-portal eller annat.

9. Administrera kreditförfrågningar för användare som har ansökt om Circle K-kort som kräver kreditbedömningar. 

10. Administration och hantering av bulkordrar.

11. Ge möjlighet att delta i olika marknadsföringsaktiviteter som anordnas av Circle K.

12. Skapa profiler av kunder i särskilda fall för att främja relevanta produkter och tjänster för specifika kunder. 


För att nå ut till större marknader kommer vi med stöd av vårt berättigade intresse behandla information om potentiella kunder för marknadsföringsändamål. För att tillhandahålla relevant innehåll till potentiella kunder kommer Circle K att behandla personuppgifter om potentiella kunder som vi har samlat in vid förhandlingar eller när en person har uttryckt intresse för att erhålla erbjudanden från Circle K.

Den rättsliga grunden för ovan nämnda aktiviteter är samtycke, avtal och berättigat intresse. Du kan vara säker på att du i samband med all elektronisk direkt marknadsföring som du erhåller ges en möjlighet att invända mot sådan behandling. Du ges även en möjlighet att ange att du inte vill motta några marknadsföringsutskick från oss. Om det av något skäl inte ges en sådan möjlighet vänligen kontakta vår kundservice och låt oss få veta det – för mer information se vår ”Kontakta oss”-sida.

Nuvarande och potentiella anställda.

Om du är anställd kommer vi att behandla dina personuppgifter för att fullgöra avtalet med dig och för att följa arbetsrättsliga och skatterättsliga lagar samt andra lagar och bestämmelser. Vi gör detta på baserat på de rättsliga grunderna avtal respektive rättslig förpliktelse och tillser att vi har korrekta lagringstider för att behandla sådana uppgifter. I vissa fall kan vi behandla personuppgifter efter en intresseavvägning, såsom t.ex. när vi samlar in kontaktuppgifter om anhörig till dig.

Om du ansöker om arbete på Circle K kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utvärdera din kompetens för den position som du söker. Vi gör det efter en intresseavvägning och kommer att tillse att vi har korrekta lagringstider för behandling av sådana uppgifter.   

Du kan få mer information om lagringsperioder för olika typer av uppgifter från HR-partnern på respektive affärsområde inom Circle K.

Leverantörer och affärspartners.
Vi kommer att behandla personuppgifter om individer som företräder våra leverantörer och affärspartners efter en intresseavvägning och när avtal ingåtts på den rättsliga grunden avtal. Vårt berättigade intresse är att förvärva nya partners och träda in på nya marknader respektive att fullgöra avtal med sådana parter. 

När vi sluter ett köpeavtal med ett bolag för att sälja våra produkter eller erbjuda tjänster kan vi komma att behandla en begränsad mängd personuppgifter (såsom namn, adress, personnummer eller samordningsnummer) om anställda eller andra representanter för bolaget för att fullgöra avtalet. Den rättsliga grunden för sådan behandling är avtal och vi behandlar bara personuppgifter för ändamålet att fullgöra avtalet med våra kunder och under den tid som avtalet löper och efter avtalets utgång så länge som anges i tillämplig lag. 

Besökare på kontoret och våra servicestationer.

För att fullgöra HSE-standarder (hälsa, säkerhet, miljö) och våra berättigade intressen, för att skydda företagshemligheter, anställda, kunder och andra, kan vi komma att behandla dina personuppgifter när vi använder kamerabevakning inom vårt supportkontor, andra platser och drivmedelsstationer och närbutiker. När kamerabevakning sker lämnas information om det på skyltar. Materialet på övervakningskamerans hårddisk får bara sparas i 60 dagar om det inte krävs att materialet sparas längre pga. rättsliga ändamål.

För att skydda våra lokaler, anställda och konfidentiell information övervakar vi tillträde till vårt supportkontor. Vi kommer att behandla personuppgifter om besökare till vårt supportkontor och andra platser genom att registrera dem i vårt besökssystem. Besökare informeras via skyltar när sådan övervakning sker.

Rättslig grund.

Personuppgifter får bara behandlas om det finns en laglig grund enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen (GDPR). Därför tillämpar vi på Circle K en av följande rättsliga grunder såsom de är definierade i GDPR på all behandling av personuppgifter.

• Samtycke: individen har lämnat klart samtycke till oss att behandla deras personuppgifter för ett specifikt ändamål. Samtycke kan återkallas när som helst.
• Avtal: behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som vi har med individen eller för att de har bett oss vidta särskilda åtgärder innan tecknandet av ett avtal.
• Rättslig förpliktelse: behandlingen är nödvändig för att följa lagen (innefattar inte skyldigheter som följer av avtal).
• Vitala intressen: behandlingen är nödvändig för oss för att skydda någons liv.
• Uppgift av allmänt intresse: behandlingen är nödvändig för vi ska kunna att utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av lag.
• Berättigat intresse: behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt eller tredje parts berättigade intressen om det inte finns ett fullgott skäl att skydda individens personuppgifter som väger tyngre än sådant berättigat intresse. 

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Circle K samlar in uppgifter från dig vilket innebär att du har lämnat informationen frivilligt till oss för att få vissa produkter eller tjänster eller för att ingå avtal med oss. Ibland samlar vi in information om dig från andra personer som har koppling till dig, t.ex. från din manager som ger oss dina uppgifter i egenskap av kontaktperson. Vi kan komma att ha bilder på dig i våra övervakningskameror.

Vi använder också cookies och annan spårningsteknik på Circle K-betecknade hemsidor för att tillhandahålla online-tjänster. Vi samlar in information som användaren skickar till oss via vår hemsida, appar och tjänster såsom namn, e-post och telefonnummer. Vi samlar också in uppgifter om hur våra användare interagerar med våra hemsidor och appar. Vidare samlar vi in information från din dator eller anordning såsom IP-adress, internetbrowser som du använder och språkval. Denna information samlas in via tjänster som t.ex. Google Analytics Solutions. Med ditt samtycke, möjliggör apparna att du kan använda lokaliseringstjänster för tjänster som t.ex. att hitta närmaste Circle K-station eller spåra din enhet och skicka push-meddelanden till dig.

Vi kan också komma att inhämta information om dig från andra källor. Dessa källor kan variera men oftast är det Circle K:s marknadsföringspartners, publika källor eller publik information från sociala nätverk från tredje part. Circle K kan komma att kombinera information som erhållits från en källa med information från en annan källa. Detta bara för att tillse informationens korrekthet och för att få en förståelse för dig som speglar verkligheten så att vi kan erbjuda dig mer relevanta produkter och få en mer personlig anpassning.
 

Med vem delar vi dina personuppgifter?


Koncernintern informationsdelning

Koncernintern informationsdelning innebär att dina personuppgifter delas med andra bolag inom Circle K-koncernen, vilket innebär att ett annat bolag än det som samlade in uppgifterna kan ha uppgifterna dock att uppgifterna förblir inom Circle K:s system och skyddas i enlighet med tillämpliga dataskyddsstandarder. Inom Circle K-koncernen finns många olika dotterbolag i Europa och det är sannolikt att en kund kommer att vara i kontakt med mer än ett Circle K-bolag.
Circle K fokuserar på att tillhandahålla enbart det bästa till våra kunder och att leverera vad vi har lovat till de som använder våra produkter och tjänster. Det är avgörande för att upprätthålla en korrekt bild över kundprofilen och för att tillhandahålla den bästa servicen att vi delar personuppgifter om våra kunder mellan våra Circle K-dotterbolag i Europa och EES.
Vi överför inte dina personuppgifter till Circle K-bolag utanför EU/EES. Om vi behöver överföra personuppgifter till andra Circle K-bolag utanför EU/EES säkerställer vi att särskilda skyddsåtgärder vidtas för att skydda dina uppgifter.

Informationsdelning med externa parter

Circle K kan komma att nyttja tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss att administrera vissa uppgifter på uppdrag av oss såsom fullgörande av köp, hantering av kreditkortsbetalningar, genomförande av kreditkontroller, skickande av e-post och brev, tillhandahållande av annonsering, spårning av marknadsföringskampanjers effektivitet och analys av användandet av våra hemsidor och appar eller möjliggöra för våra användare att ansluta sig till sociala nätverk. I sådana fall kan vi behöva dela personuppgifter med våra affärspartners men bara i sådan utsträckning som är nödvändigt för fullgörandet av de tjänster som de utför på uppdrag av oss och under förutsättning att de följer dataskyddsregler.

Circle K kan komma att dela personuppgifter med externa parter i följande fall:

Våra leverantörer och affärspartners.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra affärspartners eller leverantörer om vi har ett berättigat intresse att göra det från ett affärsmässigt perspektiv och i de fall lagstiftningen medger det eller om du har samtyckt till sådan överföring av information. T.ex. kan lagringsutrymme på server hyras från någon av våra certifierade leverantörer. Rent tekniskt kan således personuppgifter delas med externa leverantörer. Ett annat exempel: Du köper en tjänst eller produkt som Circle K tillhandahåller till dig via en partner. I sådana situationer kan Circle K och den aktuella affärspartnern komma att dela information för att kunna tillhandahålla tjänsten eller produkten.

Myndigheter.

Myndigheter såsom Skatteverket, polisen, domstolar eller andra offentliga organ kan begära att Circle K lämnar ut uppgifter som vi har om dig till dem. I sådana fall kommer Circle K att efterleva begäran från myndigheter och andra offentliga organ endast om det finns en rättslig grund för att tillmötesgå en sådan begäran.

Användargrupper.

Om du lämnar kommentarer eller uttrycker dina åsikter på Circle K:s forum eller sidor på sociala nätverk och där sådan information kan ses och användas av den som har tillgång till sådant forum för ändamål som ligger utanför Circle K:s kontroll har Circle K inte något ansvar för innehåll som du tillhandahåller på sådana forum.
 

Automatiserad behandling av personuppgifter och profileringsverktyg.


Circle K använder automatiserade informationsinsamlingsverktyg och digital spårningsteknik för att samla in information om hur du använder och interagerar med våra hemsidor.

Cookies.

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som hemsidan du besöker skickar till din dator. Det hjälper hemsidan att komma ihåg information om ditt besök såsom språket du föredrar och andra inställningar. Det kan göra ditt nästa besök enklare och hemsidan mer användbar för dig. Utan cookies skulle surfning på nätet vara en mycket frustrerande upplevelse. Med beaktande av deras viktiga funktion att förbättra/möjliggöra användande eller funktioner på hemsidan kan inaktivering av cookies förhindra användare från att nyttja vissa hemsidor.

Genom att använda Circle K-betecknade hemsidor eller applikationer samtycker du till lagring och åtkomst av cookies. Vi använder cookies på våra hemsidor för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antal besökare och ger oss statistik och information om hur många användare vi har på våra hemsidor och hur våra användare använder våra hemsidor. Vi använder statistiken för att på bästa sätt förenkla och tydliggöra hemsidan och göra den så användarvänlig som möjligt.

Läs mer om cookies i ”Cookies på circlek.se”: 

För våra appar använder vi Identifier for Advertising (IDFA) för iOS och Google Advertising ID (AAID) för Android. All information samlas in anonymt, vilket innebär att vi inte kan sammankoppla informationen med någon individuell användare eller autentiserad användare via våra autentiserade online-tjänster.

Google Analytics services och reCaptcha.

Circle K-betecknade hemsidor och applikationer använder Google Analytics för att samla in personuppgifter om hur våra användare använder våra hemsidor och appar. Denna information samlas huvudsakligen in genom tjänster som tillhandahålls av Google Analytics vars allmänna villkor gäller.

För att skydda oss mot otillåten användning kan vi komma att nyttja Google Invisible reCAPTCHA som samlar in hårdvaru- och mjukvaruinformation såsom anordnings- och applikationsdata och resultatet av integritetskontroller samt även unika online-identifierare såsom IP-adress och skicka sådan data till Google för analys.

Genom att använda denna tjänst samtycker du till att vi ger ut personuppgifter till Google Analytics bara i syfte att genomföra integritetskontroller och för att genomföra åtgärder som är nödvändiga för en säker användning av hemsidan.

Cookies – sociala nätverk.

Tredjeparts sociala nätverk som tillhandahåller interaktiva plug-ins för att möjliggöra sociala nätverks funktioner – t.ex. för att möjliggöra för dig att ansluta till Facebook – på Circle K:s hemsidor eller applikationer kan komma att använda cookies för att samla information om ditt användande av våra hemsidor och applikationer. Hur denna insamlade information används av tredje part beror på vad som anges i respektive sociala nätverks integritetspolicy som finns tillgänglig på relevant aktörs hemsida. Circle K uppmanar dig att även granska tredje parts integritetspolicyer.

Tredje parter kan komma att använda dessa spårningsmetoder för att (men inte begränsat till) nyttja cookies för att uppnå sina egna affärsmål och ändamål genom att relatera till och kombinera information om ditt användande av våra hemsidor eller applikationer med andra personuppgifter som de kan ha samlat in om dig. Vi kan också komma att erhålla och använda analytisk och statistisk information från tredje parts sociala nätverk för att hjälpa oss mäta prestanda och effektivitet av det innehåll vi visar på sociala nätverk, t.ex. genom att mäta intryck och antal klick på innehåll som Circle K främjar.

Tredjepartstjänster och sociala media-kanaler där vi finns regleras av integritetspolicyer för respektive tjänst.

Robotics process automation.

Robotic process automation (RPA) är en teknisk applikation som gör att anställda på ett bolag kan konfigurera mjukvara eller en “robot” för att uppfånga och tolka befintliga applikationer för att genomföra en transaktion, manipulera data, trigga svar och kommunicera med andra digitala system.

RPA är en robotstyrd processautomation, en virtuell arbetstagare, som efterliknar det arbete en anställd gör på datorn steg för steg för att kunna fullgöra samma uppgifter som den anställde genom att ansluta till affärssystem och applikationer. 

Circle K använder huvudsakligen RPA-mjukvara för att assistera vår medarbetare med kreditbedömningar av kunder som har ansökt om Circle K:s betalkort. Kreditbedömningar görs efter det att sökanden lämnat sitt samtycke eller baserat på bolagets berättigade intresse och kan replikeras av Circle K:s personal. RPA-mjukvaran tar inte några beslut som Circle K:s personal inte skulle ta. Mjukvaran används bara som ett hjälpmedel för att spara tid för våra medarbetare så att de kan ägna sig åt att tillhandahålla bättre service till våra kunder.

Du har rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut och begära att sådana automatiserade uppgifter utförs av en person.

Virtual Customer Assistant (chatbot)

Virtual Customer Assistant (VCA) är en automatiserad kundtjänstagent som efterliknar konversation med en människa, utför uppgifter på människors vägnar och, om det behövs, ansluter till affärssystem och programvara. Kommunikation med VCA utförs vanligtvis via en kommunikationskanal, liknande Facebook Messenger.

Circle K använder AI-programvara för konversationer, för att svara på allmänna kundfrågor och förfrågningar relaterade till vår verksamhet, till exempel produkter och erbjudanden, kampanjer eller självbetjäningsverktyg.

För att optimera tjänsten som tillhandahålls av VCA kommer Circle K att samla in data  om ditt hemland genom cookies för att justera språkinställningarna. Circle K: s VCA samlar inte in information som IP-adress eller annan platsinformation eller annan personlig information förutom ovan nämnda. För att förbättra tjänster som tillhandahålls av VCA, kommer  information  om utskrifter av konversation att behållas  som längst  i 30 dagar och användas för analysändamål - endast utvalda anställda med specifika behörighetsnivåer har tillgång till dessa uppgifter. VCA kommer normalt sett inte att be om personlig information eller behandla personuppgifter. Ange inga andra personuppgifter när du kommunicerar med den virtuella assistenten - personuppgifter som telefonnummer, e-postadress och Circle K-specifik kundinformation (t.ex. kortnummer) kommer att anonymiseras och konversationer som innehåller annan personlig information kommer att raderas omedelbart. Du har rätt att inte delta i automatiserad konversation och begära att konversationen istället hanteras av en medarbetare på kundservice – vänligen fyll i ett kontaktformulär så återkommer vi till dig så snart som möjligt.


Vilka personuppgifter behandlar Circle K?

Circle K kan komma att behandla följande personuppgifter om dig:

• Allmän information om kontaktuppgifter såsom efternamn, förnamn, telefonnummer, e-post och adress.
• Demografiska uppgifter såsom uppgift om födelsedatum och kön.
• Information om personnummer och samordningsnummer.
• Återkoppling på våra tjänster och produkter.
• Olika förfrågningar från dig till vår kundservice.
• Bilder och videor på dig som har tagits/spelats in på vårt supportkontor, andra lokaler, servicestationer eller närbutiker.
• Material som du laddar upp på vår hemsida, appar och sociala nätverkssidor såsom bilder och videor.
• Ansökningar till våra tjänster som tillhandhålls baserat på avtal.
• Finansiell information såsom uppgift om bankkonto, kreditkortsinformation eller kreditvärdighet.
• Spårningsinformation som du själv har skickat till oss via våra hemsidor, appar och online-tjänster. Detta innefattar information om IP-adress, vilken internetbrowser du använder och språkinställning.
• Unik användarinformation såsom login-ID, lösenord, säkerhetsfrågor.
• E-postbeteende, dvs. vi analyserar om du har öppnat e-post som skickats till dig från Circle K eller inte.
• Inköpsbeteende baserat på dina inköp på våra stationer när du använder ditt Circle K-kort.
• Information om tidigare anställning och utbildning såsom titel, position, ansvar, bakgrund, intressen på ett professionellt plan.
• Information som du har offentliggjort och frivilligt lämnat på tredje parts sociala nätverk.
Som personuppgiftsansvarig behandlar Circle K inga känsliga personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster. I vissa fall är dock behandling av sådana uppgifter nödvändigt för att vi ska följa legala och etiska skyldigheter. Känsliga personuppgifter kommer huvudsakligen att samlas in i följande fall:
• Om du är anställd och sjukfrånvarande kommer vi att behandla känsliga personuppgifter om din hälsa i enlighet med arbetsrättslig lagstiftning i det land där dotterbolaget som du arbetar på är etablerat.
• Om du är en person som har råkat ut för en olycka på våra stationer kan vi vara skyldiga att behandla uppgifter om din hälsa för att efterleva HSE-standarder och för att dokumentera sådana händelser för att undvika dem framöver.
• Om du är kund och tror att hälsoproblem har orsakats av matförgiftning eller något annat farligt i våra produkter är vi skyldiga att behandla känsliga personuppgifter.

Hur skyddar Circle K dina personuppgifter?

Personuppgifter inom Circle K behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Vi på Circle K gör vårt bästa för att tillse att alla IT-systemen är byggda, integrerade, inköpta eller som annars används av Circle K, följer principen om inbyggt dataskydd för att maximera trygg och säker behandling av personuppgifter. Vi använder kryptering och pseudonymisering när så är lämpligt. Vi begränsar åtkomsten till personuppgifter till de personer som behöver dem. Vi har riktlinjer, policyer och utbildning för anställda som behandlar personuppgifter inom Circle K. 

När vi behöver nyttja ett personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter utvärderar vi noggrant de affärspartners som vi delar dina personuppgifter med för att säkerställa att de följer tillämplig lagstiftning. Vidare ingår Circle K personuppgiftsbiträdesavtal med sådana affärspartners som är personuppgiftsbiträden (Circle K är personuppgiftsansvarig) för att implementera dataskyddsstandarder. På så sätt ingår varje personuppgiftsbiträde ett bindande avtal och lovar att tillse att personuppgifterna behandlas på ett tryggt och säkert sätt.

Personuppgifter behandlas inte längre än nödvändigt. Circle K sparar som regel inte uppgifterna länge än sex månader. Lagringsperioden varierar dock beroende på om behandlingen baseras på avtal, Circle K:s berättigade intresse eller en rättslig förpliktelse som anger annan lagringstid (t.ex. arkivlagstiftning, lag om åtgärder mot penningtvätt etc.). Om du har specifika frågor vänligen kontakta vår kundservice via vår ”Kontakta oss”-sida.

Circle K följer principen om uppgiftsminimering och när vi tillhandahåller produkter och tjänster, tillser vi att enbart de uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra tjänsten eller leverans av produkter samlas in. 

När nyttjar Circle K biträden?

Circle K kan komma att nyttja tredje part som personuppgiftsbiträden för följande ändamål: e-postmeddelanden med fakturor och marknadsföringsmaterial, utskrift och postande av betalkort, datalagring, hantering av kundrelationer, tillhandahålla lösningar för kameraövervakning, genomföra kontroll av kreditvärdighet och inkasso, hantering av personuppgifter om anställda, rekrytering och hälsovårdstjänster m.m. Förteckning över personuppgiftsbiträden kan begäras från relevant affärsenhet inom Circle K.

Vilka är dina rättigheter och hur nyttjar du dem?

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Vi behöver dock vara säkra på din identitet innan vi lämnar sådan information till dig. Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter, återkalla samtycke, begära radering eller rättelse av personuppgifter och rätt till dataportabilitet.

Om du vill begära tillgång till dina personuppgifter, radera eller rätta personuppgifter eller invända mot behandling av personuppgifter eller nyttja din rätt till dataportabilitet, vänligen kontakta vårt kundservicecenter eller elektroniskt genom Circle K ID.

Om du surfar på nätet och inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter genom användandet av cookies, rekommenderar vi att du gör de nödvändiga browserinställningar som krävs på din dator. Dessa inställningar hittar du oftast under ”Hjälp” eller ”Internetalternativ”. Om du använder vår app kan du avinstallera appen från din mobil (eftersom du accepterar vår integritetspolicy genom att använda appen).

Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakta oss.

Kontakta Circle K Sverige gällande integritetsfrågor

Om du vill begära tillgång till dina personuppgifter, vänligen använd Circle K ID eller skicka e-post till privacy_sweden@circlekeurope.com.

Om du har andra integritetsfrågor gällande Circle K Sverige så kan du kontakta vårt svenska kontor genom att skicka e-post till privacy_sweden@circlekeurope.com eller skicka brev till Circle K Sverige AB, 118 88 Stockholm.

Om du har frågor kan du även kontakta vår kundservice på:
circlek.se/kundservice eller 08-429 63 00

Kontakta vårt dataskyddsombud för Circle K Europe

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka e-post till privacy@circlekeurope.com eller skicka ett brev till Dataskyddsombudet, Circle K AS, Pb 1176 Sentrum, 0107 Oslo, Norge.

Ändringar i denna policy.

Vi ser regelbundet över denna policy och ändringar kan ske. Senast aktuell version finns alltid tillgänglig för våra besökare på vår hemsida. För app-användare finns alltid den senaste aktuella versionen tillgänglig via respektive app-store.


Denna integritetspolicy börjar tillämpas den 25 maj 2018.