Image
Pumptak Circle K
Image
pumptak Circle K

Circle K Pensionsstiftelse

Här hittar du information om Circle K:s pensionsstiftelse

Aktieägarengagemang

Circle K Pensionsstiftelses investeringar i noterade aktier sker indirekt via investeringar i värdepappersfonder och som i sin tur investerar i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Circle K Pensionsstiftelse har valt att inte anta principer för aktieägarengagemang enlig 10§ lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m. på grund av att stiftelsen har begränsade resurser att övervaka portföljbolagen.

Information med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet, IORP2

Circle K Sverige AB:s pensionsstiftelse är registrerad i Sverige på följande adress:

Circle K Sverige AB:s pensionsstiftelse
118 88 Stockholm

Telefonnummer:  08-429 60 00
Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm och Finansinspektionen. 

Syfte
Stiftelsens ändamål är att trygga Circle K Sverige AB:s, organisationsnummer 556000–6834, utfästelser om pension till anställda och tidigare anställda samt deras efterlevande enligt allmän pensionsplan och övriga utfästelser.

Placeringsinriktning
Enligt den placeringspolicy som reglerar tillåtna tillgångsslag får stiftelsens tillgångar placeras i nedan tillgångsslag:

• Svenska och utländska räntebärande värdepapper
• Noterade svenska och utländska aktier
• Värdepappersfonder i ovanstående tillgångsslag
• Derivat på ovan tillgångsslag (endast om de sänker portföljens totala risk)
• Valutasäkring
• Likvida medel i svensk och utländsk valuta

Tillgångarna ska fördelas enligt nedan:

Tillgångsslag Minimum Maximum
Räntebärande 40% 100%
Aktier 0% 60%
Hedgefonder 0% 10%
Alternativa tillgångar 0% 10%
Likvida medel 0% 15%

 


Styrelsen kan enligt placeringspolicyn besluta om avvikelser från minimum- och maximumnivåerna enligt ovan.

Stiftelsens tillgångar förvaltas av externa kapitalförvaltare.

Ekonomisk ställning
Stiftelsens ekonomiska ställning är god, tillgångarnas värde överstiger värdet av den tryggade pensionsskulden med god marginal. För mer information hänvisas till den senaste årsredovisningen.

Information
Om du har en utfästelse om pension som tryggas av stiftelsen så  lämnas vid begäran följande information i pappersform :

• Ovanstående uppgifter i pappersformat
• Kopia av stiftelsens stadgar
• Kopia av stiftelsens senaste årsredovisning
• Kopia av stiftelsens placeringspolicy.

Kontakta stiftelsen om du önskar ta del av dessa handlingar.

Hållbarhetsinformation

Stiftelsens tillgångar förvaltas uteslutande av externa kapitalförvaltare. Investeringsstrategin medför att det är de anlitade kapitalförvaltarna som utövar hållbarhetsengagemang genom att ha ESG-faktorer som en viktig del i investeringsprocessen. Stiftelsen har därför valt att inte upplysa om hållbarhetsrelaterade konsekvenser i nuläget.

Ersättningspolicy

Stiftelsen har inga anställda och inget arvode utgår till styrelsens ledamöter.