Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Biodrivmedel - Miljöbränsle för framtiden

Klimatet och framtidens drivmedel är frågor som engagerar oss. Vi vill vara din partner i omställningen från fossilt till allt mer förnybart och arbetar för att kunna erbjuda fler intressanta och mer miljöanpassade alternativ. Genom att vi tillsätter biodrivmedel i både vår miles bensin och i miles diesel kör de allra flesta av våra kunder redan idag med minst 5% förnybar råvara i bensin och upp till 42 % i diesel.

Våra drivmedelsprodukter uppfyller all nuvarande standard och är anpassade för vårt svenska klimat. Din motor ska fungera lika bra i alla väderförhållanden. Dessutom använder vi de mest högteknologiska bränsleadditiv som finns på marknaden så att din motor hålls i trim och ger så låga utsläpp som möjligt.

Klicka på den drivmedelstyp som du är intresserad av för att läsa mer om

milesBIO HVO100 –  med miles additiv

Vi fortsätter på vår väg mot fossilfritt och lanserar nu även en HVO100 med miles additiv – milesBIO HVO100. Förutom att den minskar CO2-utsläppen mellan 60-80% bidrar miles additivet till att höja prestandan i fordonet genom att rengöra och skydda motorn. Till en början lanseras milesBIO HVO100 på ca 20 stationer i södra och mellersta Sverige.

Vad är HVO100?

HVO100 består av 100% förnybar och fossilfri diesel med smörjande additiv. I vår milesBIO HVO100 har vi dessutom tillsatt vårt unika miles additiv som håller rent och skyddar motorn. Den kemiska uppbyggnaden av produkten HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) är kolväteföreningar. Produkten kan beskrivas som en kopia på vanlig fossil diesel. HVO100 ger en reducering av växthusgaserna mellan 60-80% i jämförelse med fossil diesel.

Att använda HVO100

100% HVO kan användas till främst dieselmotorer för tunga fordon, men också till mindre dieselfordon.

HVO100 är en produkt som kombinerar teknisk och miljömässig prestanda på ett mycket bra sätt. Förutom fördelen med en hög CO2-reduktion uppför sig produkten i vissa fall bättre, beträffande förbränning, köldprestanda och filtrerbarhet. Energiinnehållet är något mindre i jämförelse med Mk1 diesel, men det höga cetantalet (min 70) medför att den brinner mer effektivt. Den effektivare och renare förbränningen ger mindre sot i motor och reningssystem, som exempelvis påverkar partikelfilter med förbättrad livslängd.

Produkten är blandbar med alla på marknaden förekommande dieselprodukter som uppfyller standard EN 590 och SS 155435. HVO100 är godkänd enligt EN 15940 och ASTM D975 som de flesta motortillverkare på tunga sidan godkänner, men innan den nya standarden är helt implementerad rekommenderar vi att man alltid kräver ett dokumenterat godkännande sin fordonsleverantör innan man börjar använda HVO100. Motsvarande gäller även för mindre dieselmotorer i t ex personbilar.

I milesBIO HVO 100 finns också vårt rengörande miles dieseladditiv som ser till att hålla rent i bränslesystem och framförallt i insprutningsmunstycken. Den rengörande verkan är väldigt effektiv och medför att insprutningsmunstyckena fungerar mer optimalt. De kommer att spruta in dieseln i motorn mer finfördelat så att den förbränns mer fullständigt. Den effektivare och renare förbränningen ger mindre NOx emissioner ifrån motorn. I moderna motorer med avgasrening får man lägre belastning på partikelfilter och AdBluekatalysatorn och därmed en förbättrad livslängd. I äldre motorer utan avgasrening får man också skonsammare emissioner.

Mer än hälften av våra dieselkunder kör redan på HVO

Sedan 2012 innehåller Circle K:s miles diesel bio HVO. Till en början var inblandningen 12 % HVO på utvalda stationer i Stockholm och Skåne. I takt med att efterfrågan ökade på diesel med högre andel förnybart och därmed lägre CO2-utsläpp har vi både utökat antalet stationer och andelen HVO i vår miles diesel. Idag innehåller vår miles diesel bio upp till 42 % förnybara råvaror, varav upp till 35 % HVO och 7 % RME. Den minskar klimatpåverkan med 35 % jämfört med en standarddiesel.

HVO100 till personbilar och tung trafik

Eftersom HVO100 är en förhållandevis ny produkt på marknaden har alla fordonstillverkare ännu inte hunnit godkänna produkten. Fordonstillverkare för tung trafik ligger ett steg före och här har en majoritet av de stora lastbilstillverkarna godkänt produkten i sina dieselbilar,
Euro 5 och 6. På personbilssidan ökar antalet tillverkare som godkänner HVO100, Gröna bilister publicerar kontinuerligt en lista över godkända bilar på sin hemsida, gronabilister.se/hvobilar. För att alla garantier för personbilar och lastbilar ska gälla bör du ta kontakt med din fordonstillverkare för att säkerställa att HVO100 är godkänd för just ditt fordon.

Vi har många Truckdiesel- och fullservicestationer som säljer HVO100 för tung trafik och personbilar och utrullningen fortsätter. I vår kartfunktion har du möjlighet att se exakt vilka stationer som erbjuder HVO100 för personbilar.Läs mer om vad våra kunder tycker om milesBIO HVO100

Biodiesel B100

Biodiesel bidrar till ett lägre utsläpp av växthusgas än standarddiesel eftersom den är producerad från biologiska oljor.

Nästan vilken biologisk olja som helst kan användas vid framställningen. Vilken ursprunglig råvara det blir beror främst på pris och tillgång. Exempel på vegetabiliska råvaror som används för tillverkning av biodiesel är raps, soja och majs. Det går även att använda animaliska fetter såsom ister och talg samt fetter från gatukök och restauranger. Samlingsnamnet för all biodiesel är FAME (fettsyrametylestrar). Den vanligaste biodieseln idag är RME (rapsmetylester) som tillverkas från raps.


Blandningen bestämmer vad produkten kallas

På dieselmarknaden säljs olika blandningar sammansatta av biodiesel och vanlig diesel. För att hålla reda på mängden biodiesel i blandningen används ett system kallat "B-faktorn". Hur mycket biodiesel som bränslet innehåller anges med ett B följt av andelen i procent. Exempelvis kallas blandningar med 20% biodiesel och 80% diesel för B20 och ren biodiesel kallas för B100. I dagsläget är det endast vissa fordon försedda med specialmotorer som kan tanka B100.


Att använda Biodiesel B100

100% biodiesel kan användas i flera typer av dieseldrivna fordon. Främst tyngre fordon är försedda med motorer som kan drivas på B100. Man ska alltid kontrollera med sin fordonsleverantör vad som gäller för fordonet innan man börjar använda B100. På Circle K arbetar vi för att utveckla vårt Biodieselnät och etablera fler anläggningar där du kan tanka. Om vi inte erbjuder B100 just på den station du befinner dig kan du även tanka miles® diesel eller miles diesel bio.


Alla våra dieselkunder kör på raps

På Circle K erbjuder vi B100 som ett av våra mest miljöanpassade dieselalternativ. Valet av råvara påverkar bränslets egenskaper framförallt i kyla. Därför är Circle K:s B100 (RME) framställd på raps för att kunna erbjuda den bästa kvaliteten. Även miles diesel innehåller 7% RME vilket innebär att alla våra dieselkunder använder minst 7% förnybart bränsle.


Vinteröppet på alla B100-anläggningar

B100 har begränsad lågtemperaturprestanda (i jämförelse med fossil diesel) vilket måste beaktas under vinterhalvåret. Ihållande sträng kyla i flera dygn med temperaturer under -16°C, även dagtid, kan medföra tillfälliga försäljningsbegränsningar vid våra anläggningar eftersom produkten blir för trögpumpad. Kortvarig extrem kyla ned till -20°C under ett dygn medför i normala fall ej försäljningsbegränsningar.

Etanol E85

Att tanka E85 är ett klimatsmart alternativ eftersom klimatpåverkan minskar med 50% i jämförelse med om du kör på bensin eller diesel.

Den E85 som du tankar hos oss består av ca 85% etanol och ca 15% miles 95 bensin. Anledningen till att vi tillsätter en mindre mängd bensin är för att underlätta för motorn att starta.

I snitt drar en bil som körs på E85 ca 30% mer i bränsle. Det hänger samman med att energiinnehållet i E85 är knappt 30% lägre än i vanlig bensin. Däremot har E85 ett högre oktantal, över 100 oktan, vilket ger extra hästkrafter.


Vinterkvalitet för bättre kallstart

Vid kallt klimat är det svårare att starta bilen med ett bränsle som har hög etanolhalt. Därför ökar vi andelen bensin från ca 15% upp till ca 25% på vintern. Den ökade bensinhalten vintertid är viktig för att minimera utsläpp av avgaser, som ökar vid kallstart och låg utetemperatur. Vi följer svensk branschstandard som bilfabrikanter, producenter, myndigheter och drivmedelsbolag kommit överens om gemensamt för att förbättra produktens kallstartsegenskaper.


Hållbarhetskriterier

Under de senaste åren har biodrivmedlens långsiktiga klimat- och miljöegenskaper debatterats. Bland annat har det framförts farhågor för att etanoltillverkningen kan få negativa effekter på världens tillgång av mat. Det har också lyfts fram att förnybara drivmedel inte bara ska reducera koldioxidutsläpp utan även de ska vara tillverkade på ett korrekt socialt och mljömässigt sätt.

Av ovanstående anledningar är det därför viktigt för oss att ställa krav på våra leverantörer av biodrivmedel att de ska uppfylla kriterierna i EU:s direktiv 2009/28/EG om främjande av energi från förnybara energikällor, det så kallade förnybartdirektivet. Direktivet innehåller hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
Hållbarhetskriterierna innehåller krav som omfattar hela produktionskedjan av ett biobränsle. Det övergripande syftet med hållbarhetskriterierna är dels att garantera klimatnytta kopplad till användandet av biobränslen och dels att skydda områden med hög biologisk mångfald.

Fordonsgas, CNG/CBG 


Fordonsgas består av antingen komprimerad förnybar biogas (CBG), eller komprimerad naturgas (CNG) eller de båda gaserna i kombination.

Hos oss på Circle K får du nu en fordonsgas som innehåller 100% biogas – utan extra kostnad. Vår ambition har hela tiden varit att öka andelen biogas och 2018 nådde vi hela vägen till 100%, vilket vi nu fortsätter med. 100% biogas ger en koldioxidreduktion på upp till 90 %.


Biogas

Biogas är förnyelsebart och består till största del av metan som bildas genom nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Det organiska materialet kommer från avfallsprodukter som till exempel avloppsvatten, hushålls- och industriavfall samt gödsel. Biogas är idag ett av de bästa fordonsbränslen på marknaden ur ett miljö- och klimatperspektiv. En bil som körs på biogas släpper ut cirka 80 procent mindre koldioxid än en bil som körs på bensin.


Naturgas

Naturgas är ett fossilt drivmedel som till ca 90 procent består av metan. Utsläppen av koldioxid är 15-25 procent lägre från en bil som drivs på enbart naturgas än från en bil som körs på bensin.


Flytande fordonsgas, LNG/LBG

Flytande fordonsgas består av antingen flytande förnybar biogas (LBG), eller flytande naturgas  (LNG) eller de båda gaserna i kombination.

Genom att tanka flytande fordonsgas på Circle K minskar du dina koldioxidutsläpp mellan 20-80 procent, beroende på inblandning av LBG, jämfört med diesel. LNG kan användas i fordon med dieselmotorer anpassade för LNG. Flertalet fordonstillverkare har lastbilar för LNG baserat på olika tekniker.

Ta kontakt med din säljare eller kundservice på Circle K så kan de berätta mer om vilka inblandningar av LBG eller ren LNG som vi kan erbjuda.


Fler stationer med fordonsgas och flytande fordonsgas

Circle K utvärderar kontinuerligt nya lägen där efterfrågan finns och vi har för närvarande 14 strategiskt placerade fordonsgasanläggningar inom främst Stockholm- och Mälardalsområdet, varav 3 även säljer flytande gas för tung trafik.

Utvecklingen på flytande fordonsgas går snabbt och vi planerar för en stark utbyggnad av nätet för dessa tankstationer. Gå in och sök efter stationer med fordonsgas här eller ta kontakt med oss så hjälper vi dig

ED 95


ED95 av skogsetanol

ED95 är ett flytande drivmedel till tunga etanollastbilar och etanolbussar som används och tankas på samma sätt som ”vanlig diesel” i fordon anpassade för ED95. Den fossilfria etanolen används som ett hållbart biodrivmedel året runt för att minska miljöpåverkan tack vare mindre mängd utsläpp av både växthusgaser samt NOX och partiklar. ED95 med skogsetanol tillhör den mest klimateffektiva etanolen och minskar kraftigt koldioxidutsläppen med 90 procent jämfört med diesel.

Vad är ED95

ED95 är ett etanolbaserat biodrivmedel och består av etanol samt en liten del funktionsförbättrande tillsatser. ED95 har ett lägre energiinnehåll än diesel men ED95-motorn ger samma energieffekt som en standarddiesel. ED95 framställd av hållbar etanol är ett miljövänligt förnybart biodrivmedel med låg klimat- och miljöpåverkan. Circle K erbjuder etanol gjord av restprodukter från svensk skog vilket innebär att koldioxidutsläppen minskas avsevärt jämfört med fossil diesel - nämligen med 90 procent.

Eftersom ED95 är ett flytande bränsle sker tankning på samma sätt som diesel och med samma typ av munstycke, vår rekommendation är att följa motortillverkarens riktlinjer gällande service och underhåll.
På Circle K arbetar vi för att etablera fler anläggningar där du kan tanka. Du kan vi våra hemsida hålla dig uppdaterad gällande vilka stationer som erbjuder ED95.

Att använda ED95

I och med den anpassade ED95-motorn tankar alltid fordonet förnybart och ger en garanterad övergång till hållbara transporter, året runt och under fordonets hela livslängd. ED95 ger samma koldioxidreduktion under hela körcykeln oberoende körsträcka, med en verkningsgrad som är lika hög som om motorn hade körts på diesel. Etanolen brinner renare och har därmed väsentligt lägre utsläpp av NOX och partiklar, vilket gör att det krävs 50 procent mindre tillsats av AdBlue jämfört med diesel för att uppfylla Euro 6.

Vinterkörning

Det är tryggt att köra på ED95 då bränslet kan användas året runt och fungerar utmärkt i vårt nordiska klimat med kalla vintrar. Drivmedlets köldegenskaper gör att ED95 går att köra oavsett årstid vilket gör att bränslet ger en klimatsmart körning året runt!

Adblue®

Vi erbjuder möjligheten att tanka högkvalitativ AdBlue® på allt fler truckdieselanläggningar.

Vi utökar kontinuerligt antalet stationer som erbjuder AdBlue. Våren 2016 har vi runt 120 stationer där du förutom miles diesel även hittar en pump för AdBlue. I de flesta fall kan du tanka AdBlue samtidigt som du tankar miles diesel. Hos oss tankar du enkelt AdBlue® av högsta kvalitet med ditt vanliga truckdieselkort. AdBlue och diesel debiteras på en och samma drivmedelsfaktura och det blir lätt att följa upp kostnader och förbrukning för varje enskild bil och förare.


AdBlue - kvalitetskontrollerad standard

Den AdBlue som du tankar på Circle K levereras av Yara som tillverkar lösningen enligt exakta specifikationer som uppfyller ISO22241 standarden. Till 100 liter diesel går det normalt åt ca 5 liter AdBlue. Lösningen är köldkänslig och fryser vid minus 11,5 grader Celsius vilket innebär att både fordon och Circle K:s pumpanläggningar utrustats med isolering och uppvärmning. AdBlue i kombination med SCR erbjuder en bränsleeffektiv lösning som reducerar utsläppen av kväveoxid och partiklar.


Vad är AdBlue?

AdBlue är en 32,5% lösning av urea i avjoniserat vatten. Lösningen är klar, giftfri och säker att hantera. AdBlue® är ett varumärke som ägs och övervakas av VDA (Verband der Automobilindustrie). Varumärket står som garant för att kvalitetsreglerna följs i hela distributionskedan ända ut till pumphandtaget. Idag har så gott som alla tillverkare av dieselmotorer för tunga transporter anammat SCR-tekniken (Selective Catalytic Reduction) för avgasrening. Tekniken kräver en absolut säker tillgång av högkvalitativ AdBlue®.

Vad innebär det att tanka AdBlue hos oss?
- Du kan oftast tanka AdBlue och miles diesel samtidigt
- Du får en kvalitetssäkrad, spårbar och certifierad produkt
- Du minskar risken för förorenad urealösning. Något som kan bli kostsamt vid ett katalysatorhaveri
- Den AdBlue du tankar i vårt stationsnät uppfyller kraven för ISO22241
- Du får ett konkurrenskraftigt literpris

Stäng

Ändra språk

Open VA